ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

Click to rate this post!
[Total: 21 Average: 5]

[center][b]+++ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้+++[/b][/center] wanwan012

ต้นทุนร่วม (Joint cost) หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดที่เกิดผลิตภัณฑ์หลายชนิด ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นจุดแยกตัวหรือจุดแยกออก (Split-off point) ดังนั้นจุดแยกตัวจึงเป็นจุดที่แยกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั่นเอง

ต้นทุนหลังจุดแยกตัว หรือต้นทุนผลิตเพิ่มเติมหลังจุดแยกตัว (Separable costs) คือ ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ประเภทใดประเภทหนึ่งไปผลิตต่อจนเสร็จพร้อมที่จะขายได้ ต้นทุนหลังจุดแยกตัวจะเท่ากับต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจุดแยกตัวจนกระทั่งผลิตเสร็จ ข้อแตกต่างจากต้นทุนประเภทนี้กับต้นทุนร่วม คือ เราสามารถทราบได้ว่า ต้นทุนที่เกิดขึ้นหลังจุดแยกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใด จำนวนเท่าใด จึงคำนวณต้นทุนเข้ากับผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย

+++ wanwan004 +++


ตอบ: wanwan034 wanwan035 wanwan036

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

Scroll to Top