ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ wanwan036


ตอบ: การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม ม.7(6) แห่ง พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ตามที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของผู้แจ้งเพียงแห่งเดียว ตามแบบ ส.บช.5 พร้อมหลักฐาน ภายใน 60 วันนับแต่วันที่เริ่มทำบัญชี

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

Scroll to Top