การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท คือ (Determining Account Balances)

Click to rate this post!
[Total: 30 Average: 5]

                  หลังจากที่ผ่านรายการต่าง ๆ จากสมุดรายวันทั่วไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำงบทดลองซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในบทที่ 5 เพื่อให้การจัดทำงบทดลองเป็นไปได้สะดวก เราจึงควรหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปเสียก่อน โดยการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นจะไม่ใช้ปากกา แต่จะใช้ดินสอดำในการหายอดคงเหลือหรือที่มักจะเรียกกันว่า “Pencil Footing” ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าการหายอดคงเหลือนี้ไม่ใช่การบันทึกบัญชี อีกทั้งการหายอดคงเหลือนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการสิ้นสุดกระบวนการจัดทำบัญชี หลังจากจัดทำงบทดลองแล้วยังจะต้องมีการปิดบัญชีหายอดคงเหลือยกไปยกมาของบัญชีต่าง ๆ ซึ่งยังจะต้องผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปอีกครั้งด้วย ขั้นตอนในการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1. รวมจำนวนเงินทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีต่าง ๆ แล้วเขียนยอดรวมไว้ใต้จำนวนเงินที่อยู่บรรทัดสุดท้าย
2. หาผลต่างระหว่างยอดเงินของด้านเดบิตและด้านเครดิต โดยเอามาลบกัน หากยอดเงินทางด้านใดมากกว่า ให้เขียนยอดคงเหลือไว้ในช่องรายการทางด้านนั้น และจะถือว่ายอดคงเหลือของบัญชีอยู่ด้านนั้น นั่นก็คือหากยอดเงินทางด้านเดบิตของบัญชีใดมากกว่ายอดเงินทางด้านเครดิต บัญชีนั้นก็มียอดคงเหลือด้านเดบิต (Debit Balance) และหากยอดเงินทางด้านเครดิตของบัญชีใดมากกว่ายอดเงินทางด้านเดบิต บัญชีนั้นก็มียอดคงเหลือด้านเครดิต (Credit Balance)
3. หากยอดรวมทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีใดเท่ากัน ไม่มีผลต่าง แสดงว่าบัญชีนั้นไม่มียอดคงเหลือ  

การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท คือ (Determining Account Balances)
การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท คือ (Determining Account Balances)
Scroll to Top