การย้ายที่อยู่ใหม่ ต้องแจ้งใครก่อนคะ หรือใครก่อนก็ได้

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

การย้ายที่อยู่ใหม่ ต้องแจ้งใครก่อนคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับ กรมสรรพากรค่ะ wanwan028


ตอบ: ต้องแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจก่อนค่ะ โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
การแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน
1. แบบฟอร์ม ต.1
2. หนังสือแจ้ง
3. ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับจริง(กรณีมีที่อยู่ที่ต้องการแจ้งย้ายปรากฎอยู่ด้วย)
4. แผนที่แสดงที่ตั้งแห่งใหม่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. หนังสือมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจและกิจกรรมที่มอบให้มาดำเนินการ พร้อมกับติดอากร 10 บาท
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
8. เงินค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท

การย้ายที่อยู่ใหม่   ต้องแจ้งใครก่อนคะ หรือใครก่อนก็ได้
การย้ายที่อยู่ใหม่ ต้องแจ้งใครก่อนคะ หรือใครก่อนก็ได้

Scroll to Top