การบันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น

Click to rate this post!
[Total: 33 Average: 5]

อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชีการรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้ค่าหุ้น

ตอบ: การบันทึกทุนจดทะเบียน 

Dr. เงินสด XXX 

   ลูกหนี้ค่าหุ้น XXX 

Cr. ทุนจดทะเบียน XXX – 

เมื่อได้รับชำระค่าหุ้น 

Dr. เงินสด/ธนาคาร XXX 

Cr. ลูกหนี้ค่าหุ้น XXX

การบันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น
การบันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น
Scroll to Top