การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย

สาระสำคัญ

วิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขายมี 2 วิธี คือ การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ และการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายรวมกับรายการขายปกติของกิจการ

6.1 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ

6.2 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ


ตอบ: [center][b] wanwan012 ++++++++++ wanwan029[/b][/center]

การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย
การบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขาย

Scroll to Top