การจ่ายเงินสดปันผล

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

เงินสดปันผลเราจะต้องจ่ายจากอะไรค่ะ…?


ตอบ: เงินสดปันผล ( Cash Dividend ) : ** เงินสดปันผลจะจ่ายจากกำไรสะสม ** การที่จะจ่ายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณเงินสดที่กิจการถืออยู่ว่ามีเพียงพอหรือไม่ การจ่ายเงินสดปันผลจะทำให้ในงบดุลมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสินทรัพย์( เงินสดลดลงตามจำนวนปันผลที่จ่าย)และด้านหนี้สินและทุนก็ลดลงเช่นกัน ( กำไรสะสมลดลงตามจำนวนปันผลที่จ่าย )

การจ่ายเงินสดปันผล
การจ่ายเงินสดปันผล
Scroll to Top