กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน คือ ( Cash flow from operating activities )

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน (Cash flow from operating activities) หมายถึง การได้มาและจ่ายออกไปของเงินสดเพื่อกิจกรรมการดำเนินงานปกติของกิจการ เช่น เงินสดจากลูกหนี้ที่กิจการขายสินค้าหรือบริการให้ , เงินสดรับจากค่าเช่า , ค่าธรรมเนียมต่างๆ , เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เ, งินสดจ่ายค่าวัตถุดิบสินค้า เป็นต้น

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน คือ ( Cash flow from operating activities )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน คือ ( Cash flow from operating activities )
Scroll to Top