อากรแสตมป์ เกิน เหลือ ไม่ได้ใช้ ขอคืน

ผู้ใดเสียค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไปไม่น้อยกว่า 2 บาท สำหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียว

ติด อากรแสตมป์ เกินไป เหลือ ไม่ได้ใช้ ขอคืน

ใดเสียค่าอากรหรือค่าเพิ่มอากรเกินไปไม่น้อยกว่า 2 บาท สำหรับตราสารลักษณะเดียวหรือเรื่องเดียว ผู้นั้นชอบที่จะทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่ออธิบดีเห็นว่าเกินไปจริงก็ให้คืน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้ธนาคารสมาชิกจำหน่ายเช็คมาตรฐานใหม่ที่ใช้ภาพเช็คแทนตัวเช็ค เพื่อป้องกันการทุจริตจากการปลอมแปลงและแก้ไขข้อมูลบนตัวเช็คได้ และขอความร่วมมือให้ธนาคารสมาชิกแจ้งลูกค้าให้นำเช็คมาตรฐานเดิมที่ยังไม่ได้ใช้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเช็คมาตรฐานใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การยกเลิกการใช้เช็คมาตรฐานเดิมดังกล่าวทำให้ธนาคารสมาชิกต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกเช็ครูปแบบเดิมที่ยังไม่ได้ใช้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เช็ค และค่าอากรแสตมป์ที่ได้เสียอากรเป็นตัวเงินไว้แล้ว ค่าอากรแสตมป์ดังกล่าวสามารถขอคืนได้หรือไม่

ค่าอากรแสตมป์สำหรับเช็คมาตรฐานเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้ขอคืนได้

ขายคืนหน่วยลงทุน RMF ที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขายคืนหน่วยลงทุน RMF ที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กิจการปิโตรเลียมได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังให้กู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในกิจการปิโตรเลียม แต่เนื่องจากเงินกู้นั้นมีจำนวนมาก จึงนำเงินกู้ที่ยังไม่ได้ใช้ในกิจการ ไปฝากสถาบันการเงินในรูปของการฝากออมทรัพย์และฝากประจำตามความเหมาะสม และนำไปให้บริษัทในเครือที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 กู้ยืม โดยมีการคิดดอกเบี้ยต่อกัน นอกจากนี้แล้ว ยังนำเงินได้จากกิจการปิโตรเลียม หรือเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุน ไปฝากกับสถาบันการเงินในลักษณะของการฝากประจำ หรือนำไปให้บริษัทในเครือกู้ยืม รายได้ดอกเบี้ยรับดังกล่าวมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีกิจการปิโตรเลียมได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก และให้บริษัทในเครือกู้ยืม

นาย ก. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) คือ กองทุน A ในปี 2550 และได้นำไปใช้สิทธิยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน A ตามสิทธิทั้งจำนวนในแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2550 แล้ว ต่อมาเดือนมกราคม 2551 ได้ซื้อกองทุน B และกองทุน C โดยใช้สิทธิยกเว้นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน B ตามสิทธิทั้งจำนวนในแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2551 ส่วนกองทุน C ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้น เนื่องจากเกินสิทธิที่ได้รับยกเว้น จึงขายกองทุน C ทั้งจำนวนในปี 2552 และมีกำไรจากการขาย นาย ก.มีสิทธิประโยชน์และภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

การตัดจ่ายค่าลิขสิทธิ์กรณีไม่ได้ใช้งานแล้ว

การตัดจ่ายค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่กรุงเทพฯ ประกอบกิจการให้เช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ชลบุรี ซึ่งบริษัทไม่ได้ใช้พื้นที่ของอาคารที่ให้เช่าเป็นสถานประกอบการ แต่บริษัทให้บริการสาธารณูปโภคแก่ผู้เช่า โดยบริษัทขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ และได้รับใบกำกับภาษีในนามบริษัทตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ถูกต้อง แต่ระบุที่อยู่ตามอาคารสำนักงานที่ให้เช่า บริษัทจะสามารถนำไปถือเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่อย่างไร

ผู้ให้เช่าอาคารชำระค่าไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ ได้รับใบกำกับภาษีระบุชื่อถูกต้องแต่ระบุที่อยู่อาคารที่ให้เช่าสามารถนำมาถือเป็นภาษีซื้อได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี