Back

ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายผิดไหม

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

ไม่ได้หักภาษี ณ ท่จ่ายค่ะ เพราะว่าเจ้าหนี้ไม่ยอมให้หัก ใครผิดนะ wanwan026


ตอบ: ผู้มีหน้าที่หัก ณ ทีจ่ายเมื่อจ่ายเงินต้องหัก ณ ทีจ่ายด้วยค่ะ ไม่ได้คำนึงถึงว่าจะให้หักหรือไม่ห้ก ณ ที่จ่ายค่ะ wanwan012 wanwan029

Administrator
Administrator
https://yeepou.com