Back

ไม่ได้บันทึกรายได้ปีก่อน

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ไม่ได้บันทึกรายได้ปีก่อน ต้องบันทึกอย่างไรค่ะ ในปีนี้


ตอบ: +++รายได้ของกิจการเกิดขึ้นในรอบปีบัญชีไหน ต้องบันทึกรายได้ในปีนั้นๆค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com