Back

ไม่เคยทำบัญชีเลยค่ะ ต้องเริ่มจากตรงไหนค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

ไม่เคยทำบัญชีเลย ต้องเริ่มจากตรงไหนค่ะ wanwan028


ตอบ: เริ่มจากไปเรียนบัยชี หรือศึกษาหาข้อมูลทางมาตรฐานการบัญชีค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com