Back

ไม่ทราบว่าโทรทัศน์ที่ได้แถมจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือสินทรัพย์

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

อยากทราบว่าเวลาที่บริษัทซื้อของตามจำนวนที่ผู้ขายกำหนดไว้แล้วจะมีการแถมของให้เช่นซื้อแอร์ครบ 7 เครื่องแล้วแถมโทรทัศน์ 1 เครื่อง (ระบุในใบกำกับภาษีว่าแถมโทรทัศน์ 1 เครื่อง)ไม่ทราบว่าโทรทัศน์ที่ได้แถมจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือสินทรัพย์


ตอบ: ในกรณีนี้ต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์ค่ะ ซึ่งการตีราคาต้องใช้วิธีราคายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการเฉลี่ยต้นทุนให้กับสินทรัพย์ค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com