Back

ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตัวอย่างที่ ไม่ต้องหักภาษีณที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 27 Average: 5]

การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่[b]ผู้จ่ายไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย[/b] เช่น

(1) [b]การจ่ายค่าซื้อสินค้า[/b] เช่น

(ก) บริษัท ก จำกัด ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ได้ประกอบกิจการขนส่งเป็นปกติธุระ ขายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วย และเรียกเก็บ ค่าขนส่งเพิ่มจากค่าสินค้า ไม่ว่าจะเรียกเก็บค่าขนส่ง รวมกับราคาสินค้าหรือ แยกออกจากราคาสินค้า ค่าสินค้ารวมกับค่าขนส่งถือเป็นเงินได้จากการขายสินค้า ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

(ข) บริษัท ข จำกัด ขายสินค้าพร้อมให้บริการติดตั้งสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยรวมราคาสินค้าและค่าติดตั้งเข้า ด้วยกัน ถือเป็นการขายสินค้า ผู้จ่ายเงินซื้อสินค้าไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

(2) [b]การจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ[/b] เช่น ค่าโดยสารรถแท็กซี่ ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าโดยสาร รถยนต์โดยสารวิ่งประจำเส้นทาง

(3) [b]การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต[/b] เช่น การจ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

(4) [b]ค่าลดหย่อนหรือส่วนลด[/b]ที่ลดให้ทันทีในขณะขายสินค้าหรือให้บริการ และรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายที่ผู้รับเป็นผู้ซื้อ สินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้บริโภค หรือเป็นผู้ประกอบการที่นำสินค้าหรือบริการไปใช้ในการประกอบกิจการของตนเองโดยตรง โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อไป เช่น

(ก) บริษัท ก จำกัด ขายรถยนต์กระบะราคาคันละ 300,000 บาท ได้ให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2544 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2544 คันละ 5,000 บาท ส่วนลดดังกล่าวไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

(ข) บริษัท ข จำกัด ขายสินค้าให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยให้ส่วนลดในขณะที่ขายสินค้าทันทีร้อยละ 5 ของราคาสินค้าที่ขาย ส่วนลดดังกล่าวไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย


ตอบ: wanwan019 wanwan005 wanwan006

Administrator
Administrator
https://yeepou.com