ตัวอย่าง การ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน การจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่จดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้น ส่วนไม่จำกัดจำนวน

รายรับถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่จดทะเบียนฯ มีบทลงโทษอย่างไร

ค่าปรับอาญา กรณีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี

ถ้านิติบุคคลตั้งใหม่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร

หากมีรายรับในการประกอบกิจการเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

มีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี แต่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอย่างไร

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม กรณีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บุคคลธรรมดาไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจัดทำรายงานอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องจัดทำรายงานตามมาตรา 87 แห่งประมวลรัษฎากร

หากผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ จะมีบทกำหนดโทษอย่างไร

การกำหนดเปรียบเทียบปรับอาญา กรณีผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี