Back

ไปจ้างคนอื่นต่อ เขาไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย แต่พอผมส่งงานกับถูกหัก

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

ผมประกอบอาชีพรับจ้างทำของ มีบางงานต้องไปว่าจ้างคนอื่นต่อ เขาไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย แต่พอผมส่งงานให้ผู้ว่าจ้างกับถูกหัก ณ ที่จ่าย ทำไมเป็นอย่างนี้ครับ


ตอบ: +++ในกรณีนี้นะค่ะ ตามกฏกระทรวงว่าด้วยเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายเรามีหน้าที่หัก เราต้องหักค่ะ แต่ถ้าเค้าไม่ยอมให้หักแนะนำว่าเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองค่ะ http://www.rd.go.th/publish/2494.0.html

Administrator
Administrator
https://yeepou.com