Back

ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้
ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการการออกใบแทนดังกล่าว ทำโดยถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และต้องบันทึกรายการดังนี้
-ใบแทนออกให้ครั้งที่
-วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน
-คำอธิบายย่อๆถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
-ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน
ผุ้ประกอบการจะต้องบันทึกรายการออกใบแทนในรายงานภาษีขายในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ที่ได้มีการออกใบแทน ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)


ตอบ: [center][/center][b] wanwan017 ++++++++++ wanwan018[/b]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com