ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)

Click to rate this post!
[Total: 47 Average: 5]

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) คือรายงานจากธนาคารที่ส่งมาให้กิจการเพื่อเป็นหลักฐาน(โดยส่วนมากเป็นรายการบัญชีกระแสเงินสด) โดยเมื่อกิจการได้รับใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารจะต้องนำมาเปรียบเทียบกับบัญชีเงินสดของกิจการ

ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
Scroll to Top