Back

ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะ

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะว่าต้องใช้เอกสารฉบับไหนค่ะ มาบันทึกบัญชีค่ะ wanwan022


ตอบ: กิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ผ่านด่านกรมศุลกากรนั้น กิจการจะต้องยื่นเอกสารตามระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากรค่ะ กรมศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกอบการค่ะ กิจการสามารถนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com