ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจัดทำบัญชี การจัดทําบัญชี และ งบการเงิน มี แนวทางปฏิบัติ

เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

ใครเป็นคนเสียค่าอากรแสตมป์

ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ มีดังนี้ 1. บุคคลตามที่ระบุไว้ในช่องที่ 3 ของบัญชีอัตราอากรแสตมป์ เช่น ผู้ให้เช่าผู้โอน ผู้ให้กู้ ผู้รับประกันภัย ฯลฯ 2. ถ้าตราสารทำขึ้นนอกประเทศ ให้เป

ขอทราบว่า ใครเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติคัดสำเนาแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 และต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติคัดสำเนาแบบ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ภ.ง.ด.1ก พิเศษ ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.2ก ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.3ก และ ภ.ง.ด.53

สามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้ที่ไม่ใช่เงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ใครเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ

ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ กรณีสามีไม่มีเงินได้แต่ภริยามีเงินได้ที่ไม่ใช่เงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร

พระมีบ้านให้ผู้อื่นเช่า แต่ลูกชายของพระเป็นผู้เก็บเงินค่าเช่า เสียภาษีแทนได้หรือไม่ และใครเป็นผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน

เงินได้ ตามมาตรา 40(5) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีพระมีบ้านให้ผู้อื่นเช่า แต่ลูกชายของพระเป็นผู้เก็บเงินค่าเช่า

บริษัท ย นำใบกำกับภาษี ซึ่งออกโดยบริษัท ร. ก่อนได้รับอนุมัติเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยบริษัท ย แสดงหลักฐานการชำระค่าสินค้าเป็นเช็คเงินสด และสำเนาใบแจ้งหนี้ยอดบัญชี (Statement of Account) ของธนาคาร A แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นผู้รับเงินตามเช็คดังกล่าว และบริษัท ร. ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากบริษัท ย บริษัท ย มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวมาใช้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

ใบกำกับภาษีซื้อที่พิสูจน์ผู้รับเงินไม่ได้และไม่มีการนำส่งภาษีขายเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี