Back

ใครรับวางระบบัญชีภายในบริษัทบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

วางระบบบัญชีการวางระบบบัญชี ถือเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนงานที่ซ้ำซ้อน และสามารถตรวจสอบได้ ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ยากโดยเฉพาะ สินค้า วัตถุดิบ ของกิจการอาจขาดหายจากการเบิกจ่าย ขาย ซื้อ บางครั้งสิ่งของไม่ได้หายไปไหน แต่มันหายไปจากเอกสารเท่านั้น การวางระบบที่ดีจะทำให้การตรวจ และสอบยันไปในแผนกต่าง ๆ มีประสิทธิภาพการวางระบบบัญชี โดยเฉพาะบริษัทเล็ก ๆ มักละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญ เพราะดูจะเป็นการสิ้นเปลืองที่ต้องว่าจ้างนักบัญชีมาวางระบบให้ แท้จริงแล้วการวางระบบบัญชี จะเป็นการประหยัดต้นทุนระยะยาว ทั้งเอกสารและบุคคลากร ที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการวางระบบบัญชีดีอย่างไร ดีอย่างแรกทำให้เอกสารไม่มีการออกซ้ำซ้อน สามารถคำนวณได้ว่าเอกสารชิ้นนี้จำเป็นต้องมีสำเนากี่ชุด การลำเลียงเอกสารชุดนี้ สำเนาจะไปไว้ที่หน่วยไหนบ้าง เช่น แผนกจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดส่งสินค้า ฝ่ายคลังสินค้า ฯลฯ ดูแล้วแผนกอาจจะมากแต่ถ้าหากในหน่วยงานของท่านมีบุคคลากรน้อย ก็ใช้แผนกที่มีอยู่ทำงานหลายหน้าที่ สอบทานถ่วงดุลกันเองไม่ให้งานไปกระจุกที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียในการดำเนินงานจากความไม่สุจริตของคนทำงาน นอกจากนั้นการวางระบบบัญชี ยังวางระบบการจัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานแต่ละแผนกเพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบความถูกต้อง ว่าสินค้า หรือบริการบางอย่างมีการขาดหายไปหรือไม่


Administrator
Administrator
https://yeepou.com