Back

โอนหุ้นต่ำกว่าราคา par value

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

โอนหุ้นต่ำกว่าราคา par value
ได้หรือเปล่าครับ แล้วส่วนต่างทำยังไงครับ

wanwan038


ตอบ: wanwan017 สามารถโอนได้ค่ะ เพราะไม่มีกฎหมายห้ามไว้ ส่วนต่างจะต้องบันทึกเป็นผลขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้น ในทางภาษีอากรเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินราคาหุ้นตามราคา ตลาดได้ตามมาตรา 65ทวิ (4) – ในทางภาษีนิติบุคคล ก็บันทึกเป็นสินทรัพย์ (เงินลงทุนระยะยาว) หรือสินค้า (เงินลงทุนระยะสั้น)…จากนั้นถ้ามีการจำหน่ายจ่ายโอน จึงจะต้องนำ capital gain มาเสีย ภาษี หรือกรณีตีราคาลดลง กรณีของสินค้าจึงจะถือส่วนต่าง เป็นรายจ่ายได้ตาม มาตรา 65 ทวิ (6) – ในแง่ VAT และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ก็ไม่มีภาระภาษีอะไรเช่นกันค่ะ ++++++
ตอบ: wanwan035

Administrator
Administrator
https://yeepou.com