สายการบินต่างประเทศประกอบกิจการรับขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ จดทะเบียนประกอบกิจการในไทย แต่งตั้งให้บริษัท ป. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในไทยเป็นตัวแทนขายตั๋วโดยสารเป็นการเหมาแบบแพ็คเก็จ (Package) รวมจองห้องพักโรงแรม บริการรถโดยสารไป - กลับระหว่างโรงแรมกับสนามบินในต่างประเทศ โดยบริษัท ป. จะออกหลักฐานเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทในอัตราร้อยละ 3 ของค่าตั๋วโดยสาร ไม่รวมค่าห้องพักโรงแรมและค่าบริการรถรับ - ส่ง โดยบริษัทได้นำรายได้จากการขายตั๋วโดยสารแบบแพ็คเก็จดังกล่าว ถือเป็นรายได้ทั้งจำนวน โดยยื่นแบบ ภ.ง.ด.52 เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 3 ของยอดรายได้ก่อนหักรายจ่ายใดๆ บริษัทเสียภาษีถูกต้องหรือไม่

การรับรู้รายได้ของสายการบิน กรณีขายตั๋วโดยสารแบบแพ็คเก็จผ่านตัวแทน

บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 ในการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 ขอคืนเงินภาษีมาโดยตลอด ต่อมาบริษัทขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่เป็นหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3 และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ เนื่องจากเข้าใจผิดว่า เลขประตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมที่หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรประเภทไม่มีเงินได้พึงประเมิน ซึ่งอาจไม่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 ด้วยหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ และนำยอดเครดิตยกมาจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมมาใช้ในการคำนวณภาษี รวมทั้งไม่ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมอีกเลย บริษัทปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2 หมายเลข ให้ยื่นคำร้องเพื่อคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี