บุตรอายุ 15 ปี ได้รับเงินปันผล จำนวน 40,000 บาทต่อปี จะต้องเสียภาษีอย่างไร และบิดามารดาจะหักลดหย่อนบุตรได้หรือไม่อย่างไร

การหักลดหย่อนบุตร กรณีบุตรเป็นผู้เยาว์/บรรลุนิติภาวะมีเงินได้เงินปันผล ตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากร เกิน 30,000 บาท

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี