ค่าบริการภัตตาคาร หมายถึงอย่างไร และต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

ความหมายของคำว่า ภัตตาคาร กับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา ตามประกาศวุฒิสภาซึ่งกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน เงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด และต้องหักภาษีด้ ณ ที่จ่ายอย่างไร

เงินค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาสมาชิกวุฒิสภาเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร

สัญญาลิสซิ่งครบกำหนดแล้วทำการเช่าต่อ 1 ปี ถือเป็นลิสซิ่งและต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีที่มีการเช่าต่อจากสัญญาลิสซิ่งเดิมซึ่งครบกำหนด

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี