กรณีบริษัทจ่ายค่าซ่อมแอร์โดยบริษัทออกใบเสร็จเป็นค่าอะไหล่และค่าแรงแยกต่างหาก ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าซ่อมแอร์โดยเรียกเก็บค่าอะไหล่และค่าแรงแยกต่างหาก

บริษัทประกอบกิจการให้เช่าห้องพักและมีการให้บริการอื่นแก่ลูกค้าที่เข้าพัก โดยจะทำสัญญา 2 ฉบับ คือ สัญญาเช่าห้องพัก และสัญญาการให้บริการที่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และการทำความสะอาดห้องพัก ทั้งนี้ลูกค้ามีสิทธิเลือกห้องพักและกำหนดระยะเวลาการเช่าเป็นรายเดือนและรายปีได้เอง นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการเสริมอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในสัญญาการให้บริการ เช่น การให้ใช้ห้องประชุม การซักรีดเสื้อผ้า และการรับส่งเอกสาร โดยลูกค้าที่ใช้บริการต้องชำระค่าบริการแยกต่างหากจากสัญญาการให้บริการ บริษัทมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

กิจการอพาร์ทเม้นท์เป็นการให้บริการ

สินค้าตัวอย่าง ต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบแยกต่างหากหรือไม่

สินค้าตัวอย่าง ทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบแยกต่างหากได้

นาย ก ทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาเข้าทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ โดยโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สะสมมาเป็นระยะเวลา 11ปีไปด้วย ซึ่งนาย ก ทำงานที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฯ ได้ 2 ปี 1 เดือน ก็ลาออกไปทำงานที่ บริษัท ท ถึงปัจจุบัน โดยมิได้โอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปด้วย เงินได้ที่ได้รับจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย ก มีสิทธิเลือกคำนวณภาษีแยกต่างหากจากเงินได้อื่นหรือไม่

ลาออกจากงานโอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปด้วย และนายจ้างไม่ได้จ่ายเงินให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานคำนวณภาษีตามใบแนบได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี