การบันทึกบัญชี แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ การบันทึกบัญชี แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ หลักการบันทึกบัญชีคู่ เดบิต เครดิต

เนื่องจากจะมี ปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงิน

บริษัทประกอบกิจการศูนย์การค้าได้นำพื้นที่ในศูนย์การค้าออกให้เช่า ซึ่งบริษัทจะจัดแบ่งพื้นที่ในชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าออกเป็นส่วนๆ (Zone) ภายในบริเวณของแต่ละส่วน (Zone) จะกั้นแบ่งเป็นล็อคๆ แต่ละล็อคไม่มีฝาห้องกั้นและประตูกั้น มีเพียงผนังกั้นห้องสำเร็จรูป (Partition) ความสูงประมาณ 1.50 เมตร ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในแต่ละล็อคสามารถเดินเข้าออกทะลุถึงกันได้ตลอด และเมื่อผู้เช่าตกลงเช่าพื้นที่ล็อคใดแล้ว ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิโยกย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งของพื้นที่นั้นแต่อย่างใด ผู้เช่ามีสิทธิในการตกแต่งพื้นที่ในบริเวณล็อคของตนโดยอิสระ บริษัทจะเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นอัตราร้อยละของยอดขายในแต่ละเดือน ในการเรียกเก็บเงินค่าเช่าพื้นที่ บริษัทจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่าหรือไม่

การให้ใช้พื้นที่ในศูนย์การค้า

หน่วยราชการซื้อที่ดินนำมาแบ่งเป็นแปลงๆ และมีการจัดทำทางสาธารณประโยชน์ขายให้กับข้าราชการในสังกัด โดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ข้าราชการบางส่วน ส่วนที่เหลือไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงได้ขอให้การเคหะแห่งชาติ เข้ามาดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลือให้ การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างหน่วยราชการกับการเคหะฯ มีภาระภาษีอย่างไร

ภาระภาษี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างหน่วยราชการกับการเคหะแห่งชาติ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี