แจ้งงบการเงินผิด

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

[b]งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ ตอนแจ้งปีงบการเงินคือปี 2555 ส่วนปีที่ลงลายมือชื่อ (หมายถึงปี 2555 หรือ 2556) ทั้งนี้หากแจ้งผิดไปแล้วต้องดำเนินการอย่างไรคะ ขอบคุณคะ[/b]

wanwan035


ตอบ: การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับตรวจสอบ ทางอินเตอร์เน็ต วันที่แจ้งจะต้องแจ้งก่อนนำส่งงบการเงิน ในการนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2555 ท่านต้องแจ้งลงลายมือชื่อทางอินเตอร์เน็ตในปี 2556 (ก่อนนำส่งงบการเงิน) กรณีที่ท่านแจ้งผิด ท่านต้องแจ้งยกเลิกการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ท่านแจ้งผิด และทำการแจ้งการสอบบัญชีเพิ่มในรอบปีบัญชีที่ท่านลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินด้วยคะ

[center][b] wanwan029++++++++++ wanwan005[/b][/center]

แจ้งงบการเงินผิด
แจ้งงบการเงินผิด

Scroll to Top