เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

[center][b]เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี[/b][/center]

wanwan006

คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)
รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5)
รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)
งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท
รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช.6)
แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

คำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบสามารถขอซื้อได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกแห่งหรือ Download ได้จาก http://www.dbd.go.th/

wanwan024เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

Scroll to Top