Back

เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

ในกรณีบริษัทมหาชนจำกัดเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร


ตอบ: บริษัทมหาชนจำกัดต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นเต็มจำนวนในครั้งเดียว และในกรณีที่ขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้น จะต้องเรียกเก็บเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นพร้อมกันด้วย 😉

Administrator
Administrator
https://yeepou.com