กรณีข้อบังคับว่าด้วยการพนักงานของบริษัทกำหนดว่า พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ต่อมา บริษัทมีโครงการให้พนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุครบ 60 ปี โดยต้องมีอายุงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี และพนักงานได้ออกจากงานตามโครงการดังกล่าว จะถือว่าเป็นกรณีพนักงานเกษียณอายุหรือไม่ และพนักงานจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่

พนักงานเกษียณอายุก่อนกำหนดได้รับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัทมีระเบียบการเกษียณอายุพนักงาน กำหนดว่า พนักงานผู้ใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในระหว่างปีใด ให้ถือว่า ครบเกษียณอายุในปีนั้น และจะต้องพ้นภาวะความเป็นพนักงานในวันสิ้นปีที่พนักงานผู้นั้นครบเกษียณอายุ และบริษัทจะอนุมัติต่อเวลาให้ผู้หนึ่งผู้ใด จนอายุถึง 65 ปีบริบูรณ์ ก็ได้ กรณีพนักงานได้รับอนุมัติให้ทำงานต่อไปหลังอายุครบ 60 ปี และทำงานต่อจนอายุครบ 65 ปี หากพนักงานได้รับเงินหรือผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังออกจากงานเมื่ออายุครบ 65 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

พนักงานเกษียณอายุ แต่ไม่ได้นำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทำงานต่อไปอีก 5 ปี

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี