บริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างรับโอนสิทธิการก่อสร้างจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ซึ่งเป็นผู้ประมูลงานจากส่วนราชการได้ โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่ใช่เป็นการรับจ้างช่วง ให้บริษัทมีอำนาจในการทำสัญญาก่อสร้าง โดยมีหนังสือมอบอำนาจและหนังสือโอนสิทธิการรับเงินค่าจ้างจากส่วนราชการจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด บริษัทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและติดต่องานกับผู้ว่าจ้างโดยตรง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อบริษัทเบิกเงินค่าจ้างจากส่วนราชการ จะมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งด้านผู้โอน และผู้รับโอนอย่างไร

ภาระภาษี กรณีโอนสิทธิการก่อสร้างและการรับเงินค่าจ้าง

บริษัทประกอบกิจการผลิตสินค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ปลาปรุงรสตากแห้ง วิธีการผลิตนำเนื้อปลาหมักกับเครื่องปรุงแล้วตากแห้ง ต่อจากนั้นบรรจุกล่องมีป้ายบอกยี่ห้อ สำหรับการขายต่างประเทศและบรรจุถุงพลาสติกปิดผนึกยี่ห้อปลาสามรสขายในประเทศ ปลาสวรรค์วิธีการผลิตนำเนื้อปลาที่ผ่านเครื่องบีบน้ำแล้วมาปรุงรสและคลุกเกล็ดขนมปังป่น บรรจุกล่องแช่แข็ง ขายทั้งในและต่างประเทศ และปลาชูริมิ วิธีการผลิตนำเนื้อปลาที่ผ่านเครื่องบีบน้ำแล้วผสมน้ำตาลกับเคมี นำแช่แข็งบรรจุกล่องขายต่างประเทศ เมื่อบริษัทขายสินค้าดังกล่าว ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ขายปลาปรุงรสต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท V ตั้งขึ้นตามกฎหมายของเยอรมัน และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวในไทย โดยไม่มีสถานประกอบการถาวรในไทย และไม่มีตัวแทน แต่บริษัท V ให้บริษัท W ในไทย ซึ่งเป็นคู่ค้ากันเป็นผู้ยื่นแบบ ภ.พ.30 แทน เมื่อบริษัท V ขายสินค้าให้แก่บริษัท J ในไทย บริษัท V จะออกใบกำกับภาษีขายจากเยอรมันส่งมาให้แก่บริษัท J และบริษัท J จะชำระเงินให้บริษัท V โดยตรง ส่วนสินค้าที่ขายบริษัท V ซื้อจากบริษัท S ในไทย โดยให้บริษัท S ส่งสินค้าให้บริษัท J และบริษัท S จะออกใบกำกับภาษีให้บริษัท V ตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวไว้ บริษัท V มีภาระภาษีที่ต้องเสียในไทยอย่างไร

ภาระภาษี กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชั่วคราวขายสินค้าในไทย

บริษัทประกอบกิจการขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง ได้ขายเครื่องจักรให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยคิดราคาเครื่องจักรรวมค่าติดตั้ง ซึ่งบริษัทจะสั่งซื้อเครื่องจักรจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ และให้จัดส่งเครื่องจักรไปยังลูกค้าโดยตรง เมื่อบริษัทผู้ผลิตส่งเครื่องจักรไปถึงท่าเรือปลายทางของลูกค้า ตัวแทนลูกค้าจะตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักร เมื่อตัวแทนลูกค้าได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว บริษัทจะส่งพนักงานไปติดตั้งเครื่องจักร ทดสอบการใช้งาน และแนะนำการใช้งาน บริษัทจึงจะเรียกเก็บค่าขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้งทั้งหมด บริษัทจะต้องรับรู้รายได้ และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

ภาระภาษี กรณีขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้งให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ

บริษัทในต่างประเทศว่าจ้างให้บริษัททำการผลิตสินค้าตามรูปแบบและคุณลักษณะของสินค้าที่บริษัทในต่างประเทศกำหนด เมื่อบริษัทผลิตสินค้าเสร็จ บริษัทในต่างประเทศแจ้งว่า ไม่ต้องส่งสินค้าดังกล่าว ให้กับตน เนื่องจากสินค้าที่สั่งผลิตนั้นไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ซึ่งเกิดจากแจ้งรูปแบบและคุณลักษณะของสินค้าผิดพลาดและสั่งให้ทำลายสินค้าดังกล่าว บริษัทจึงเรียกเก็บเงินชดเชยค่าเสียหายจากการผลิตสินค้าดังกล่าว บริษัทจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินชดเชยค่าเสียหายหรือไม่

นิติบุคคลในต่างประเทศไม่รับสินค้าที่ว่าจ้างให้ผลิต เป็นการขายในราชอาณาจักร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี