บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ ต่อมาทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จาก เขตสาธร เป็น เขตสาทร แต่เนื่องจากบริษัทสั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี (เอกสารออกเป็นชุด) ตามที่อยู่เดิมเป็นจำนวนมาก และได้แก้ไขที่อยู่ครบ 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลง เขต แล้วยังคงเหลืออีกเป็นจำนวนมาก บริษัทจะขอผ่อนผันการใช้ใบกำกับภาษีที่เหลืออยู่เป็นเวลา 9 เดือน โดยการขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับได้หรือไม่

ขอผ่อนผันการใช้ใบกำกับภาษีเดิมที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต่อไปไม่ได้

กองทุนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2542 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บ. และธนาคารเป็นบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งมีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนกับบริษัท โดยมีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนโครงการ 1,540,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขาย 154 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 10 บาท ณ ปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 ราย หลังจากประกอบกิจการมาเป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน มีเงินสดเหลือจำนวนมาก จึงมีการลดหน่วยลงทุน จำนวน 19.25 ล้านหน่วย โดยจ่ายคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 10.63 บาท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เงินลดทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนส่วนนี้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่

การลดหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

หากบริษัทยื่นแบบ ภ.พ.30 ไม่มีรายรับติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี จะถูกเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เป็นประจำ แต่ไม่แสดงยอดขายและยอดซื้อ จะเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้

นาง อ. ได้ขายบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลา 6 ปี ได้ชำระภาษีเงินได้และอากรแสตมป์ที่สำนักงานที่ดินแล้ว และภายในระยะเวลาก่อนหน้านี้ไม่เกิน 1 ปี ได้ทำสัญญาสัญญาซื้อขายบ้านและที่ดินจากเจ้าของโครงการหมู่บ้าน และได้จดทะเบียนจำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างกับกรมที่ดินพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการจดจำนองตามกฎหมายแล้ว ขอทราบว่า กรณีที่เจ้าของโครงการฯ ได้แยกสัญญาการซื้อขายที่ดินและสัญญาการปลูกสร้างบ้านออกจากกัน แต่โดยความเป็นจริงมีเจตนาจะซื้อบ้านใหม่เป็นที่อยู่อาศัย จะมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และค่าอากรแสตมป์หรือไม่

การยกเว้นภาษีเงินได้และค่าอากรแสตมป์จากการขายบ้านเก่าเพื่อซื้อบ้านใหม่

บริษัท ก. จำกัด (มหาชน) ได้นำหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ใหม่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทจะได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 ใช่หรือไม่

การลดอัตราภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 387) พ.ศ.2544 กรณีจดทะเบียนระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

บริษัท ก. (ผู้ว่าจ้าง) ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยได้ทำสัญญาจ้างบริษัท บ. (ผู้รับจ้าง) ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ให้บริการช่วยบริหารโครงการร่วมกับผู้ว่าจ้าง และ/หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ/หรือบุคลากรของฝ่ายต่างๆ ในการควบคุมดูแลการก่อสร้างของผู้รับเหมารายต่างๆ โดยบริษัท บ. ได้ว่าจ้างช่วงบริษัท อ. (ผู้รับจ้างช่วง) ซึ่งเป็นบริษัทในไทย ให้ดำเนินงานแทนเป็นเวลา 2 ปี 5 เดือน อีกทั้งมีหน้าที่ส่งมอบงานต่อบริษัท ก. โดยตรง เมื่อบริษัท ก. ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท บ. ตามสัญญาให้บริการในไทย บริษัท บ. มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลในต่างประเทศจ้างช่วงนิติบุคคลในไทยบริหารโครงการในไทย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี