Back

เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการ

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

บริษัท D. จำกัด ประกอบกิจการรับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม งานเกี่ยวกับเหล็กและแสตนเลส ทุกชนิดมีสถานประกอบการตั้งอยู่ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธรกรุงเทพฯต่อมา ทางราชการได้ประกาศ[b]เปลี่ยนแปลงชื่อเขต[/b] โดยเปลี่ยนตัวสะกดจากเดิม“[i]เขตสาธร[/i]”เปลี่ยนเป็น [i]เขต สาทร[/i]” ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่น ภ.พ.09 แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2543 แต่ เนื่องจากบริษัทฯ มีใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้โดยมีที่อยู่ระบุชื่อเขตเดิมคือเขตสาธร คงเหลืออยู่จำนวน 10 เล่ม บริษัทฯ จึงยื่นคำร้องขอผ่อนผันใช้ใบกำกับภาษีที่ระบุเขตสาธรต่อไปจนกว่าจะหมด สำนักงานสรรพากรภาคเห็นว่า การที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงแก้ไข[u]การเขียนชื่อเขต จาก เขตสาธร เป็นเขตสาทร[/u] นั้น ไม่เป็นผลให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของใบกำกับภาษี จึง เห็นควรผ่อนผันให้บริษัทฯ ใช้ใบกำกับภาษีที่มีอยู่จำนวน 10 เล่มต่อไปจนกว่าจหมด ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ กรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเขตตามข้อเท็จจริง ดังกล่าว [b]บริษัทฯสามารถแก้ไข ที่อยู่ในใบกำกับภาษีที่เหลืออยู่ให้ถูกต้อง[/b]ตามประกาศของทางราชการพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้องเพิ่มเติมในใบกำกับภาษี ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล หรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม่ ตามข้อ 12 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 และผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้เป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากรที่มา:กรมสรรพากร : มาตรา 82/3


ตอบ: wanwan003 wanwan003 wanwan003

Administrator
Administrator
https://yeepou.com