Back

เปลี่ยนแปลงกรรมการจากหุ้นใหญ่

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 5]

เปลี่ยนแปลงกรรมการจากหุ้นส่วนใหญ่ เป็นอีคนที่ถือหุ้นน้อยกว่าได้หรือไม่ค่ะ wanwan025


ตอบ: การเปลี่ยนแปลงอำนาจของกรรมการขึ้นอยุ่กับที่มติประชุมของบริษัทค่ะว่าจะกำหนดให้หุ้นส่วนคนไหนเป็นผู้มีอำนาจเต้มค่ะ แต่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องติดต่อที่กรมพัมนาธุรกิจการค้าเพื่อนยื่นคำร้องค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com