เตรียมกู้เงินปีหน้า5แสนล้านพันธบัตรลอยตัวตามเงินเฟ้อ

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

[center][b]+++ เตรียมกู้เงินปีหน้า5แสนล้านพันธบัตรลอยตัวตามเงินเฟ้อ+++[/b][/center]

wanwan028

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า แผนการกู้เงินภาครัฐประจำปีงบประมาณ 52 มีวงเงินทั้งสิ้น 500,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 250,000 ล้านบาท กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และหนี้เดิมของรัฐบาลบางส่วน 200,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังกู้เงินเพื่อใช้ในการก่อสร้างเมกะโปรเจคท์วงเงิน 50,000 ล้านบาท

ทั้งนี้รูปแบบในการกู้เงินดังกล่าว จะเป็นการกู้เงินด้วยพันธบัตรรัฐบาล 400,000 ล้านบาท โดยกระจายเป็นพันธบัตรอายุต่าง ๆ รวม 6 รุ่น ประกอบด้วย 2, 5, 10, 15, 20 และ 30 ปี ซึ่งรุ่นที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือรุ่น 5 ปีและ 10 ปี และจะศึกษาการออกตั๋วเงินคลังเพิ่มเติมบางส่วน จากเดิมที่มีวงเงินคงค้าง 149,000 ล้านบาท นอกจากนี้อาจให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของโครงการเมกะโปรเจคท์เองเป็นผู้ออกพันธบัตร และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน

“ขณะนี้ทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้นในตลาดจึงต้องการพันธบัตรที่มีอายุสั้น ทำให้รัฐบาลตัดสินใจที่จะออกพันธบัตรอายุ 2 ปีด้วยบางส่วน แต่ในแง่ของการระดมทุนเพื่อก่อสร้างเมกะโปรเจคท์นั้น รัฐบาลต้องการที่จะออกพันธบัตรระยะยาว เพื่อล็อกอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้สัดส่วนที่ชัดเจนของวิธีการระดมทุน จะมีความชัดเจนหลังจากหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดตราสารหนี้ในสัปดาห์ที่สองของเดือน ส.ค.”

นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีรูปแบบในการระดมเงินแบบใหม่คือพันธบัตรรัฐบาลที่อ้างอิงผลตอบแทนเงินเฟ้อ (อินเฟรชั่น ลิงค์ บอนด์) ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อเสนอขายให้กับนักลงทุนระยะยาว เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประชาชนรายย่อย เพื่อเป็นทางเลือกในการออมในยุคที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แล้ว และเห็นด้วยในหลักการ และจะเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารเงินเฟ้อของธปท.ได้ในระดับหนึ่ง.เตรียมกู้เงินปีหน้า5แสนล้านพันธบัตรลอยตัวตามเงินเฟ้อ
เตรียมกู้เงินปีหน้า5แสนล้านพันธบัตรลอยตัวตามเงินเฟ้อ

Scroll to Top