เช่ารถพร้อมคนขับหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

เช่ารถพร้อมคนขับหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่ wanwan038


ตอบ: ในกรณีเช่ารถ ต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ค่ะ

เช่ารถพร้อมคนขับหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่
เช่ารถพร้อมคนขับหัก ณ ที่จ่ายเท่าไหร่

Scroll to Top