Back

เช่าบูธแสดงสินค้า ต้องจ่ายอย่างไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

เช่าบูชแสดงสินค้า ต้องหัก ณ ทีจ่ายหรือไม่ wanwan020


ตอบ: ค่าเช่าบูธสินค้าเพื่อการแสดงต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่า wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com