หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหลายประเภท เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 จะสามารถชำระภาษีด้วยบัตร Tax Smart Card ของธนาคารกรุงเทพ แบบรวมรายการได้หรือไม่

ชำระภาษีอากรของกรมสรรพากรด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/บัตร Tax Smart Card มากกว่า 1 รายการ และหลายประเภทแบบแสดงรายการภาษี

บริษัทประกอบกิจการให้บริการวิจัยข้อมูล รับจ้างบริษัท B ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศและเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ให้ทำการวิจัย ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในไทย โดยบริษัทจะจัดส่งรายงานผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในเครือเดียวกันทั่วโลก เมื่อรายงานดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากบริษัท B รายงานนั้นจะถูกจัดเก็บในเว็บไซด์ของกลุ่ม หลังจากนั้น บริษัท B จะจำหน่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของตนที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งไทย โดยลูกค้าที่ใช้จะต้องซื้อข้อมูลและชำระเงินให้แก่บริษัท B เท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่ หากบริษัท B จ่ายค่าบริการโดยใช้วิธีหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน ไม่มีหลักฐานการชำระราคาเป็นตัวเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท แต่จะมีหลักฐานทางบัญชีแสดงรายละเอียดการหักกลบลบหนี้ เช่น ใบลดหนี้ บริษัทยังจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่

ให้บริการวิจัยข้อมูลไปต่างประเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์

บริษัทประกอบกิจการให้เช่าห้องพักและมีการให้บริการอื่นแก่ลูกค้าที่เข้าพัก โดยจะทำสัญญา 2 ฉบับ คือ สัญญาเช่าห้องพัก และสัญญาการให้บริการที่รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และการทำความสะอาดห้องพัก ทั้งนี้ลูกค้ามีสิทธิเลือกห้องพักและกำหนดระยะเวลาการเช่าเป็นรายเดือนและรายปีได้เอง นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการเสริมอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในสัญญาการให้บริการ เช่น การให้ใช้ห้องประชุม การซักรีดเสื้อผ้า และการรับส่งเอกสาร โดยลูกค้าที่ใช้บริการต้องชำระค่าบริการแยกต่างหากจากสัญญาการให้บริการ บริษัทมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

กิจการอพาร์ทเม้นท์เป็นการให้บริการ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม มีรายได้จากการจัดการและประสานงานให้แก่บริษัทในต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในไทยหรือประเทศใกล้เคียง โดยคิดค่าบริการเป็นรายครั้ง เช่น จัดหาที่พัก ยานพาหนะ การเดินทาง ติดต่อแพทย์และโรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วยหรือต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ รับประกันค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบจ่ายเงินล่วงหน้า จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

รายได้จากการจัดการและประสานงานในไทยให้แก่บริษัทในต่างประเทศ ถือเป็นให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร

หน่วยงานราชการจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ภายใต้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง ซึ่งกำหนดจ่ายเป็นอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน โดยข้าราชการผู้นั้นต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรถยนต์ประจำปี ค่าประกันรถยนต์ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นต้น เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายดังกล่าว ข้าราชการที่ได้รับต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งที่ข้าราชการได้รับ เป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี