เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

สอบถามผู้รู้ค่ะ ในกรณีที่ยอดเงินสมทบส่งเข้าประกันสังคมทั้งปี
ไม่เท่ากับยอดรวมรายได้ของภงด 1ก ซึ่งมียอดสูงกว่าประกันสังคม
จะมีปัญหาอะไรมั็ยค่ะ

ขอบคุณค่ะ


ตอบ: ยอดเงินสมทบไม่จำเป็นต้องเท่ากับ ภงด 1.ก ก็ได้เพราะยอด
ของ ภงด 1.ก จะสรุปเงินจ่ายที่จ่ายจริงทั้งหมด ชึ่งอาจรวมเงินได้
ประภทอื่น เช่นโบนัส ค่าล่วงเวลา ทำให้ยอดสูงกว่ายอดเงินสมทบที่จ่าย
จริงทั้งปีไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาค่ะ

เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก
เงินส่งเข้าประกันสังคมไม่เท่ากับยอดภงด 1ก

Scroll to Top