เงินลงทุน

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

บริษัทได้รับเงินลงทุนมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น บริษัทจะบันทึกบัญชีเงินลงทุน ดังกล่าวอย่างไร


ตอบ: กรณีนี้บริษัทควรบันทึกเงินลงทุนที่ได้มาด้วยมูลค่ายุติธรรมพร้อมทั้งจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่จะถือไว้ เช่น เก็บเงินลงทุนไว้จนครบกำหนด เป็นต้น และควรรับรู้เงินลงทุนที่ได้มาป็นรายได้อื่น โดยบันทึกบัญชีดังนี้
Dr.เงินลงทุน(ตามประเภทวัตถุประสงค์)
Cr.รายได้อื่น

เงินลงทุน
เงินลงทุน

Scroll to Top