บันทึกบัญชี หักเงินประกันสังคมพนักงาน เงินประกันสังคม อยู่ในหมวด

ต้องเข้าใจก่อนว่าการหักเงินประกันสังคมของพนักงาน ไม่ได้หักตามใจนายจ้าง แต่เป็นการหักเงินตามกฎหมายร้อยละ 10 จากฐานเงินเดือนของพนักงาน แต่จะนำส่งให้ประกันสังคมไม่เกิน 750/เดือน

บริษัทจ่ายเงินประกันสังคมให้แทนพนักงานโดยไม่หักเงินพนักงาน เงินที่บริษัทจ่ายให้แทนพนักงานถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่

เงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีบริษัทจ่ายเงินประกันสังคมให้แทนพนักงานโดยไม่หักเงินพนักงาน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี