Back

เงินทดแทนกรณีคลอดบุตร เงินทดแทน กรณีคลอดบุตร

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

เงิน ทดแทน กรณี คลอด บุตรประกันสังคมจะได้รับเงินทดแทนกรณีคลอดบุตร เท่าไร


ตอบ: -กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่นให้สำรองเงินจ่ายค่าคลอดบุตรไปก่อนค่ะ และสามารถเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 12,000 บาท/ครั้ง
-กรณีสามีภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิรวมกันไม่เกิน 4 ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบตุรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีกค่ะ 😀

Administrator
Administrator
https://yeepou.com