Back

เงินกู้ยืมหุ้นส่วนผู้จัดการ

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

เงินกู้ยืมหุ้นส่วนผู้จัดการ


ตอบ: ต้องมีการตกลงทำสํญญาการกู้ยืม กำหนดอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาด้วยค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com