เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties)

Click to rate this post!
[Total: 36 Average: 5]

เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties) หมายถึง เงินที่กิจการกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทในเครือ

เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties)
เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties)
Scroll to Top