Back

เข้าไปดูรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติแต่ไม่เจอต้องทำอย่างไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

ที่บริษัทจ้างผู้สอบบัญชีมาเซ็นงบการเงินให้ค่ะ แต่พอไปยื่นงบการเงินที่กระทรวงฯ ไม่เจอรายชื่อผู้สอบค่ะ ไม่ทราบว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างค่คะ


ตอบ: wanwan017 wanwan018

Administrator
Administrator
https://yeepou.com