บริษัท (ผู้ซื้อ) และบริษัท (ผู้ขาย) ทำสัญญาซื้อขายกิจการบางส่วน โดยคู่สัญญาได้โอนและรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินกิจการที่ซื้อขายประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ อะไหล่ วัตถุดิบ และสินค้าคงคลัง ลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ราคาซื้อขาย จำนวน 190,000,000 บาท ราคาตามบัญชีสุทธิ (net book value) ตามการประเมินราคา โดยผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคาอิสระ ณ วันทำสัญญาซื้อขาย จำนวน 900,000,000 บาท ผลต่างระหว่างราคาซื้อขายและราคาตามบัญชีสุทธิ จำนวน 710,000,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าความนิยมติดลบ (negative goodwill) ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทผู้ซื้อมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ภาระภาษี กรณีนิติบุคคลมีผลต่างจากการซื้อขายกิจการบางส่วน

นางสาว ก. รับราชการเป็นพยาบาล และใช้เวลาว่างจากงานประจำไปทำงานให้แก่โรงพยาบาลของเอกชน ลักษณะการทำงานคือ ฉีดยา ให้น้ำเกลือ ให้เลือด ให้ยา ให้การพยาบาลผู้ป่วยและปฏิบัติงานตามคำสั่งของแพทย์ ซึ่งพยาบาลที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ได้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ ในสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนชั่วโมงและจำนวนครั้งที่ปฏิบัติงาน ไม่มีการประกันรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน นางสาว ก. เห็นว่าเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากโรงพยาบาลเอกชนเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระ การประกอบโรคศิลปะ ตามมาตรา 40(6) แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่

นางพยาบาลมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์

จ่ายค่าที่ปรึกษากับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ด้านกฎหมาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายใน อัตราเท่าไหร่ (และไม่เป็นวิชาชีพอิสระ) และนำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด. ใด

จ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ด้านกฎหมาย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัทให้เช่าอาคารและมีการให้บริการใช้โทรศัพท์ได้โดยอิสระ และบริษัทเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ตามอัตราที่องค์การโทรศัพท์เรียกเก็บ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีอาคารให้เช่า และบริการให้ใช้โทรศัพท์ได้อิสระ ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ตามอัตราที่องค์การโทรศัพท์เรียกเก็บ

บริษัท C นิติบุคคลในต่างประเทศ และมิได้ประกอบธุรกิจในไทย ออกพันธบัตรสกุลเงินบาทขายให้แก่นักลงทุนไทยและต่างประเทศ โดยนักลงทุนผู้ซื้อพันธบัตรจะได้รับดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน ซึ่งบริษัท C ทำสัญญาแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นตัวแทนอิสระในไทย ทำหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรดังกล่าวให้แก่ผู้ถือพันธบัตร และหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมทั้งยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในนามของบริษัท C ด้วย บริษัท C สามารถขอมี เลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ โดยใช้ที่ตั้งสำนักงานของ TSD เป็นที่อยู่ที่ติดต่อได้ในไทยได้หรือไม่

ตัวแทนของบริษัทในต่างประเทศต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ขอทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัวแทนที่มีสถานภาพเป็นอิสระจากบริษัทตัวการ

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัวแทนที่มีสถานภาพเป็นอิสระซึ่งไม่ถือว่าเป็นสถานประกอบการถาวร

บริษัทให้เช่าอาคารและมีการให้บริการใช้โทรศัพท์ได้โดยอิสระ และบริษัทเรียกเก็บค่าโทรศัพท์เกินกว่าอัตราที่องค์การโทรศัพท์เรียกเก็บ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีมีอาคารให้เช่า และบริการให้ใช้โทรศัพท์ได้อิสระ ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าโทรศัพท์เกินกว่าอัตราที่องค์การโทรศัพท์เรียกเก็บ

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี