Back

อาคารถูกไฟไหม้บางส่วน

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

อาคารถูกไฟไหม้บางส่วน ต้องบันทึกค่าเสื่อมทรัพย์สินใหม่ wanwan009


ตอบ: ในกรณีเช่นนี้ กิจการอาจต้องประเมินราคาของทรัพย์สินใหม่ค่ะ wanwan020

Administrator
Administrator
https://yeepou.com