อากรแสตมป์ ซื้อ ได้ ที่ไหน สั่งซื้ออากรแสตมป์ ออนไลน์

หลายคนยังเข้าใจผิด เรื่องของ อากรแสตมป์ ว่าเป็นคนละแบบกับแสตมป์ไปรษณีย์ มักจะไปหาซื้อที่ไปรษณีย์ เห็นคำว่าแสตมป์ ก็ตีไปว่าเป็นไปรษณีย์ที่ใช้ส่งจดหมาย และอากรแสตมป์ หาซื้อที่ สนง.เขตสรรพากร หรือตามร้า

บริษัทประกอบกิจการให้บริการวิจัยข้อมูล รับจ้างบริษัท B ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศและเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ให้ทำการวิจัย ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในไทย โดยบริษัทจะจัดส่งรายงานผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในเครือเดียวกันทั่วโลก เมื่อรายงานดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากบริษัท B รายงานนั้นจะถูกจัดเก็บในเว็บไซด์ของกลุ่ม หลังจากนั้น บริษัท B จะจำหน่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ลูกค้าของตนที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งไทย โดยลูกค้าที่ใช้จะต้องซื้อข้อมูลและชำระเงินให้แก่บริษัท B เท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่ หากบริษัท B จ่ายค่าบริการโดยใช้วิธีหักกลบลบหนี้ระหว่างกัน ไม่มีหลักฐานการชำระราคาเป็นตัวเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท แต่จะมีหลักฐานทางบัญชีแสดงรายละเอียดการหักกลบลบหนี้ เช่น ใบลดหนี้ บริษัทยังจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่

ให้บริการวิจัยข้อมูลไปต่างประเทศผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์

บริษัท ก ประกอบธุรกิจทางด้านอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ ซึ่งให้บริการร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป (Catalog online) โดยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า และบริการ eShopping Mall ครบวงจร เพื่อให้บริการแก่ร้านค้าที่ประสงค์จะมีหน้าร้านไว้ขายสินค้าและบริการ รวมทั้งบริการจดทะเบียนโดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง และโคโลเคชั่น ได้ตกลงขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้แก่บริษัท ข (บริษัทผู้ซื้อ) ซึ่งจะได้รับการโอนลิขสิทธิ์ สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในการใช้เว็บไซต์ หรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ก โดยมีการแบ่งจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน คือ อัตราร้อยละ 30 เมื่อลงนามในสัญญา และที่เหลือจะชำระเมื่อบริษัท ก ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาครบถ้วนแล้ว บริษัทผู้ซื้อจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่ และบริษัท ก มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ภาระภาษี กรณีขายธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โดเมนเนม อีเมล์โฮสติ้ง โคโลเคชั่น

ธนาคารเรียกเก็บค่าคู่สายที่ใช้ในการออนไลน์บัตรเอทีเอ็มระหว่างจังหวัดจากนิติบุคคล ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

ค่าคู่สายออนไลน์บัตรเอทีเอ็มระหว่างจังหวัด ครั้งแรกไม่ถึง 1,000 ไม่ต้องหัก ครั้งต่อไปถ้ารวมแล้ว ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ธนาคารเรียกเก็บค่าคู่สายที่ใช้ในการออนไลน์บัตรเอทีเอ็มที่เรียกเก็บจากธนาคารอื่น ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

ค่าคู่สายออนไลน์บัตรเอทีเอ็มจากธนาคารอื่น ครั้งแรกไม่ถึง 1,000 บาท ไม่ต้องหัก ครั้งต่อไปถ้ารวมแล้วตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี