Back

อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด


ตอบ: :- 1.ขอรับใบสมัครสมาชิกได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นนทบุรี) หรือจากสภาวิชาชีพบัญชี หรือดาวน์โหลดใบสมัครของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย www.icaat.or.th 2. กรอกใบสมัคร3.โอนเงินค่าบำรุงสมาชิกเข้าบัญชีธนาคารสภาวิชาชีพบัญชี4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทาไปรษณีย์ค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com